Algemene voorwaarden Yspeert advocaten n.v.

Algemene voorwaarden Yspeert advocaten n.v.

Algemene voorwaarden Yspeert advocaten (in PDF)

(General terms and conditions of Yspeert advocaten in English)

 1. Yspeert advocaten N.V. is een naamloze vennootschap, met als doel het uitoefenen van de rechtspraktijk door één of meer advocaten, die naast haar statutaire naam ook de handelsnaam Yspeert advocaten voert. Yspeert heeft vestigingen in Groningen, Drachten en Emmen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, offertes en/of overeenkomsten tussen Yspeert en haar opdrachtgevers en strekken mede ten behoeve van de advocaten (en/of hun persoonlijke vennootschappen) die voor Yspeert werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest, almede andere (rechts)personen die bij de uitvoering van een opdracht zijn ingeschakeld. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
 3. Alle opdrachten, verstrekt aan Yspeert dan wel aan de individuele advocaten, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Yspeert, ook als het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De voor Yspeert werkzame personen zijn niet persoonlijk gebonden en niet persoonlijk aansprakelijk. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Yspeert is voor zover nodig voor een goede beroepsuitoefening bevoegd niet tot haar organisatie behorende derden in te schakelen. Daarbij zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Yspeert is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van fouten of tekortkomingen van deze derden. Yspeert is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 5. Yspeert is als gevolg van geldende regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), onder bepaalde omstandigheden verplicht (a) de identiteit van haar cliënten en die van hun uiteindelijk belanghebbenden vast te stellen; en (b) ongebruikelijke transacties bij de autoriteiten te melden. Indien Yspeert een ongebruikelijke transactie meldt, mag zij dat op grond van de Wwft niet aan de betreffende cliënt melden.
 6.  a. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het honorarium vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd. Het honorarium wordt bij het aanvaarden van de opdracht overeengekomen en kan door Yspeert worden aangepast, hetgeen dan schriftelijk bekend wordt gemaakt. Onder verschotten worden uitgaven aan derden in het belang van de uitvoering van de opdracht verstaan; met kantoorkosten wordt de vaste opslag op het honorarium voor de kosten van kantoorfaciliteiten bedoeld.
  b. Er wordt minimaal maandelijks gedeclareerd.
  c. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
  d. Indien Yspeert invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ten laste van de opdrachtgever. De te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 10% van het openstaande saldo op het eerste moment van verzuim.
  e. Yspeert is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.
 7. De werkzaamheden kunnen worden opgeschort indien de opdrachtgever ten aanzien van de voldoening van enige declaratie of voorschotnota in verzuim is.
 8. De opdrachtgever vrijwaart Yspeert tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand voor het weerleggen van die aanspraken daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden in het kader van een opdracht, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Yspeert.
 9. De aansprakelijkheid voor schade van Yspeert jegens opdrachtgevers en derden is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval krachtens de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Desgevraagd zal over de inhoud van de polis en voorwaarden nadere informatie worden verschaft. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering mocht plaatsvinden, geldt de navolgende aansprakelijkheidsbeperking. Voor opdrachten waarvoor 10.000,- of minder aan honorarium werd gedeclareerd is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan tweemaal het honorarium. Voor andere opdrachten is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van 100.000,. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien zij niet binnen een jaar nadat opdrachtgever daarmee bekend is geraakt, aanhangig zijn gemaakt bij de bevoegde rechter.
 10. Yspeert verwerkt in het kader van de uitvoering van de opdracht persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving. Het privacy statement van Yspeert is raadpleegbaar op onze website.
 11. Op alle opdrachten is het Yspeert klachtenreglement van toepassing. Het reglement is raadpleegbaar op onze website.
 12. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Yspeert is het Nederlandse recht van toepassing. Uitsluitend de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland is bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met deze rechtsverhouding.