Klachtenreglement | Yspeert letselschade

Klachtenreglement

Artikel 1. Toepassingsbereik
Dit klachtenreglement is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Yspeert advocaten en de cliënt. Iedere advocaat van Yspeert advocaten draagt zorg voor klachtafhandeling conform dit klachtenreglement.

Artikel 2. Klacht
Als klacht in de zin van dit klachtenreglement wordt verstaan:

Iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt over de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, nadat een gesprek daarover met de behandelend advocaat niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid.

Als klacht in de zin van dit klachtenreglement wordt niet bedoeld een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet.

Artikel 3. Doelstellingen
Dit klachtenreglement heeft tot doel een procedure vast te leggen om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen. Daarnaast beoogt Yspeert advocaten met een gestructureerde klachtenafhandeling behoud en verbetering van haar relaties met cliënten alsmede van de kwaliteit van de dienstverlening.

Artikel 4. Informatie bij aanvang dienstverlening
Dit klachtenreglement is openbaar gemaakt op de website van Yspeert advocaten. Bij de offerte of opdrachtbevestiging wijst de advocaat de cliënt door middel van de Algemene voorwaarden van Yspeert advocaten erop dat het kantoor een klachtenreglement hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.

Artikel 5. Procedure van klachtenafhandeling
1. Indien de cliënt op enigerlei wijze ontevreden is over de dienstverlening, bespreekt de cliënt dit eerst met de behandelend advocaat.

2. Leidt dit niet tot een afhandeling naar tevredenheid van de cliënt, dan kan de cliënt de klacht schriftelijk indienen via e-mail naar info@yspeert.nl of per post naar

Yspeert advocaten
t.a.v. de klachtenfunctionaris
Postbus 1182
9701 BD Groningen

Om de klacht zo snel mogelijk in behandeling te kunnen nemen dient cliënt daarbij de volgende gegevens te verstrekken:

Naam, e-mailadres en telefoonnummer;
Naam en nummer van het dossier bij Yspeert advocaten;
De naam van de advocaat of medewerker van Yspeert tegen wie de klacht zich richt;
Duidelijke, gemotiveerde omschrijving van de klacht;
Eventuele bijlagen die de klacht verduidelijken.

3. De klachtenfunctionaris stelt degene op wiens handelen de klacht betrekking heeft in kennis van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.

4. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.

5. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel, of doet met opgave van redenen mededeling aan de cliënt over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel wordt gegeven.

6. De klachtenfunctionaris stelt de cliënt en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

7. Aan de cliënt wordt gevraagd of de klacht naar tevredenheid is afgehandeld. Indien dat het geval is wordt het klachtdossier gesloten.

Artikel 6. Vervolgstappen
Indien de klacht niet tot tevredenheid van de cliënt is opgelost kan deze zijn klacht voorleggen aan de rechter, voor zover de klacht ziet op de hoogte van de declaratie. De Rechtbank Noord-Nederland is uitsluitend bevoegd.

Voor zover de klacht betrekking heeft op het handelen van advocaten, en niet enkel op de hoogte van de declaratie, kan de cliënt de klacht indienen bij de deken van de Orde van Advocaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 46c Advocatenwet. In de brochure Klachten over uw advocaat van de Nederlandse Orde van Advocaten is verdere informatie vindbaar.

Artikel 7. Kosteloze klachtenafhandeling
De cliënt is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de klachtenafhandeling door Yspeert advocaten in de zin van artikel 5 van dit klachtenreglement.